Siirry sisältöön

Tule nähdyksi -hankkeen tietosuojaseloste

Hankkeen nimi ja kestoaika Tule nähdyksi. Toiminta-aika on 1.9.2020–28.2.2023.
Hankkeen kuvaus

 

Tule nähdyksi -hankkeessa vahvistetaan nuorten osallisuutta soveltavan teatterin menetelmillä. Hankkeessa tuetaan etenkin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten itsetuntoa ja lisätään nuorten itsetuntemusta. Samalla sujuvoitetaan koulutuspolkuja ja edistetään työllistymistä.

Lisäksi hankkeessa tuotetaan nuorisoalalle materiaaleja työskentelyn tueksi ja kootaan ammattikorkeakoulujen lehtoreille tietopaketti teatterialan soveltavista menetelmistä.

Hankkeen rekisterinpitäjä

 

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, PL 12, 00511 Helsinki
Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava Liisa Leppänen, 050 563 5169, tietosuojavastaava@diak.fi

 

Hankkeen yhteyshenkilö

 

Projektipäällikkö Mertsi Ärling, mertsi.ärling@diak.fi, 040 509 2307
Hankkeen osapuolet

 

Hallinnoija on Diakonia-ammattikorkeakoulu. Mukana osatoteuttajina ovat Q-teatteri Helsingissä, Rakastajat-teatteri Porissa, Tarinateatteri Vox Tampereella ja Vamos Helsinki. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.

Hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto.

 

Mitä henkilötietoja hankkeessa käsitellään? Hankkeessa käsitellään hankkeen toimintoihin osallistuvien henkilöiden henkilötietoja:

 

Hankkeessa käsitellään myös soveltavan teatterin menetelmiä käyttävien teatterialan ammattilaisten henkilötietoja: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jotka haluavat hankkeen verkkosivuille ja viestintään näkyviin. Lisäksi pyydetään toimintatahon (teatteriyhdistys yms.) nimi ja freelance-taiteilijoiden mahdolliset taiteilijanimet.

 

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste?

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraava:

☐ Rekisteröidyn suostumus

☐ Rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

☒ Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö

☐ Oikeutettu etu, mikä:

 

Käsitelläänkö hankkeessa arkaluonteisia henkilötietoja (EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia erityisiä henkilötietoryhmiä)? ☒ Hankkeessa ei käsitellä arkaluonteisia / erityisiä henkilötietoja

Hankkeessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia / erityisiä henkilötietoja:

☐ Rotu tai etninen alkuperä

☐ Poliittiset mielipiteet

☐ Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus

☐ Ammattiliiton jäsenyys

☐ Geneettiset tiedot

☐ Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten

☐ Terveystiedot

☐ Seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

☐ Rikostuomioihin tai rikkomuksiin liittyvät tiedot

Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen erityisehtoon:

☐ Tutkittava nimenomainen suostumus

☐ Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus

☐ Tutkittava on saattanut käsiteltävät arkaluonteiset tiedot julkisiksi

☐ Käsittely on tarpeen tärkeän yleisen edun vuoksi

☐ Muu, mikä:

 

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään? Henkilötietoja kerätään hankkeeseen seuraavista lähteistä:

☒ Suoraan tutkimukseen osallistuvilta

☐ Henkilökohtainen haastattelu, ei tallennettu

☒ Kyselylomake, paperinen

☐ Kyselylomake, sähköinen

☐ Videointi tai muu tallentaminen

☒ Muu tapa, mikä: sähköpostiviestit

☒ Muualta kuin tutkimukseen osallistuvilta, mistä ja mitä tietoja:

Sähköpostitse pyydetään seuraavat tiedot soveltavan teatterin menetelmiä käyttäviltä teatterialan ammattilaisilta: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, jotka haluavat hankkeen verkkosivuille ja viestintään näkyviin. Lisäksi pyydetään toimintatahon (teatteriyhdistys yms.) nimi ja freelance-taiteilijoiden mahdolliset taiteilijanimet.

 

☒ Hankkeen toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista.

 

Siirretäänkö tai luovutetaanko henkilötietoja hankkeen ulkopuolelle? ☐ Tietoja ei siirretä eikä luovuteta hankkeen ulkopuolelle

☒ Tietoja siirretään tai luovutetaan hankkeen ulkopuolelle, minne ja kenelle

Osallistumistiedot raportoidaan rahoittajalle (Euroopan sosiaalirahasto, ESR).

Soveltavan teatterin menetelmiä käyttävien teatterialan ammattilaisten nimet ja yhteystiedot tulevat näkyviin hankkeen verkkosivuille.

 

Siirretäänkö henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle? ☒ Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

☐ Tietoja siirretään tai luovutetaan EU/ETA-alueen ulkopuolelle, minne ja kenelle:

 

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään? Asiakirjojen säilytysajat määritellään Diakin arkistonmuodostussuunnitelmassa ja ne pohjautuvat pääasiallisesti lainsäädäntöön, rahoittajan vaatimuksiin, korkeakoulujen yleiseen käytäntöön tai Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnollisten tarpeiden perusteella määrittelemiin säilytysaikoihin.

Hankkeen henkilörekisteriin kerätyt ja rekisterin piirissä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä rahoittajan vaatimuksista riippuen 10–15 vuotta.

Säilytysajan päättymisen jälkeen paperiset tiedot tuhotaan tietosuojasäiliössä ja sähköiset tiedot poistetaan järjestelmistä.

 

Miten henkilötiedot suojataan? ☐ Hankkeelle on tehty tietosuojan vaikutustenarviointi

Paperiaineistot

☐ Paperiaineistoa ei kerätä

☒ Paperiaineistoa kerätään, aineisto suojataan seuraavalla tavalla:

Aineistoa pidetään lukitussa kaapissa, jonne pääsy on rajoitettu.

Sähköiset aineistot

☒ Kaksivaiheinen tunnistautuminen

☒ Käyttäjätunnus

☒ Salasana

☒ Käyttöoikeuksien rajaaminen

☐ Muu, mikä:

 

Miten henkilötietoja käsitellään hankkeen päättymisen jälkeen (ennen hävittämistä)? ☐ Kaikki henkilötiedot hävitetään.

☐ Henkilötietoja (nimi, sähköposti, organisaatio) voidaan käyttää hankkeen jälkeen uutiskirjeen lähettämiseen.

☒ Tutkimusrekisterin henkilötiedot arkistoidaan.

Mihin ja miten aineisto arkistoidaan:

ESR-osallistujalomakkeet kerätään ja säilytetään rahoittajan ohjeistuksen mukaisesti.

 

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi Hankkeen henkilörekisteriä ja sen sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

 

Mitä oikeuksia minulla on rekisteröitynä? Sinulla on oikeus esittää pyyntö tietojesi tarkastamisesta tai oikaisemisesta. Pyyntö tehdään kirjallisesti lomakkeella Diakin julkisten verkkosivujen kautta: https://www.diak.fi/diak/organisaatio/tietosuoja-ja-saavutettavuus/#21f90a27

Pyynnön esittäjän henkilöllisyys varmistetaan lomakkeen lähettämisen yhteydessä vahvalla tunnistautumisella.

Voit tiedustella pyyntösi käsittelystä Diakin tietosuojavastaavalta.

Jos oikaistavaksi tai poistettavaksi pyydettyjä henkilötietoja ei voida enää yksilöidä tai poistaa hankkeessa syntyneestä tutkimusaineistosta, Diakin tietosuojavastaava tekee hallinnollisen päätöksen, voidaanko esitetty pyyntö toteuttaa. Vastaus ilmoitetaan sinulle kirjallisesti ja siitä on mahdollista valittaa tietosuojavaltuutetulle, joka on valtakunnallinen viranomainen.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800, 00531 Helsinki

tietosuoja@om.fi

029 566 6700

www.tietosuoja.fi